Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


De geheimen van koolstofdioxide blootgelegd

Friday, 13 Apr 2007 door Luuk

Het moge duidelijk zijn, de mens is eigenlijk best wel een bewust wezen. Zo lijkt het jaar tweeduizend en zes na jaren van struisvogelpolitiek uiteindelijk volledig in het teken van de bewustwording van de mógelijke invloed van de mens op het klimaat te staan. Dit heeft niet enkel tot gevolg dat wij opeens massaal aan de duurzame energiebronnen gaan denken, begrijpelijk nachtmerries krijgen bij de gedachte aan de totstandkoming van Enschede-aan-Zee, ongetwijfeld met een vergrote toestroom van dikke kuilengravende Duitsers in het achterhoofd, maar al met al CO2-gas, beter bekend als koolstofdioxidegas of kooldioxidegas, zijn gaan zien als een heidens gas welke de oorzaak van al het leed in de wereld, en in ieder geval de grote boosdoener van het zogenaamde broeikaseffect en de daarmee gepaarde opwarming van de aarde, zou zijn.
Dames en heren, er is (naast koolstofdioxidegas) meer tussen hemel en aarde! Waar de simpele ziel koolstofdioxidegas ziet als een misbare verbinding, hetgeen hij liever kwijt dan rijk is, zien enkele guitige leden van Moresgenootschap Ius Sanctus, en de leden van Commissie McGuyver des Moresgenootschaps in het bijzonder, de waarde van dit geschenkt van, en aan, de natuur in. Dit epistel dient derhalve ter leering ende vermaeck, opdat ook u de schoonheid van dit goedje in gaat zien.

Bier is smerig
Op een gemiddelde kroegavond nuttigt de evenzeer gemiddelde kroegbezoeker een stuk of wat pilseners. Wanneer u steekproefsgewijs de mening omtrent dit brouwsel zou vragen, kunt u er donder op zeggen dat het merendeel zou antwoorden dat hij of zij het ‘lekker’ vindt. Echter, dit is een leugen.
Pils is helemaal niet lekker, pils is louter verfrissend. Wanneer pils namelijk lauw tot warm geschonken zou worden, komt de ware smaak naar boven. Dit komt doordat de smaakpapillen bij lagere temperaturen minder gevoelig zijn, ze staan als het ware minder open (ziet u het als een soort van poriën), en doordat er chemische wijzigingen opgetreden zijn, zoals, u raadt het al, het verdwijnen van het opgeloste koolstofdioxidegas, beter bekend als koolzuur.
Koolstofdioxidegas lost slecht in waterhoudende dranken op, maar juist dat beetje opgelost koolstofdioxidegas gaat in de drank een verbinding van koolstof met zuurstof en waterstof aan, te weten H2CO3 in water opgesplitst in H+ en HCO3-, welke bekend staat als koolzuur, een zwak zuur welke zorgt voor een verfrissend effect. Wanneer de koolzuurhoudende vloeistof verwarmd wordt, neemt de oplosbaarheid van het koolstofdioxidegas af, waardoor de koolzuurconcentratie, en daarmee de zuurgraad van de vloeistof, afneemt, resulterende in een minder verfrissend effect en een overheersend bitter karakter van het pilsener.
De reden dat wij graag een schuimkraag zien op ons pilsener, is tweeledig. Aan de ene kant getuigt een schuimkraag, wanneer correct getapt, van het aanwezig zijn van koolzuur in het bier, en aan de andere kant behoedt de schuimkraag het koolzuur van uiteenvallen in koolstofdioxidegas en water. Koolzuur en de schuimkraag houden elkaar dus in stand.

Plezier uit een flesje
Overeenkomstig het eerder genoemde hebben wij dus koolstofdioxidegas nodig om het bier consumeerbaar te krijgen. Dit wordt doorgaans geleverd in cilinders waarin het koolstofdioxidegas onder druk opgeslagen is, hetgeen tevens het voordeel heeft het fust onder druk te zetten, waardoor de oplosbaarheid van het koolstofdioxidegas toeneemt en het door het fust bevatte pilsener gemakkelijker uitstroomt. Vergeet u de gebruikelijke fust-cilinder-tapeenheid inrichting, een koolstofdioxidecilinder kan u namelijk veel meer plezier bieden.

Poker en klaverplassen
Mocht u een weekeinde op een niet nader te noemen kampeerboerderij vertoeven, en enkele lieden denken leuk te zijn door een suf en sfeerloos spelletje ‘poker’ of ‘klaverjassen’ op te starten, dan dient u adequaat te handelen om de nadruk wederom op het drinken van bier, in de ruimste zin des woords, te leggen.
Men neme: 1 koolstofdioxidegascilinder, een of meerdere slangen, bijvoorbeeld van een stofzuiger, een gegoede hoeveelheid ducktape en vocht, bijvoorbeeld bier. De gascilinder dient met de slang verbonden te worden, middels het bevestigingsmateriaal ducktape, en vervolgens afgevuld te worden met de vochtige substantie. Let wel, om het juiste effect te bereiken dient dit in het geniep te gebeuren, en dienen de spelbrekers, te weten de pokeraars en klaverjassers, zich op een hoogtepunt in het ‘spel’ te bevinden. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, richt u de spuitmond en draait u de cilinder vlug open, waardoor er een grote druk op de onderkant van de vloeistofkolom ontstaat, hetgeen de vloeistofkolom veroorzaakt uit te treden. Dit heeft tot gevolg dat het spel onderbroken is, de kaarten en de spelbrekers onoverkomelijk nat zijn geworden, en er een groots gevoel van euforie en hilariteit plaatsheeft onder de omstanders. Men kan weer verder gaan met de eerdere bezigheden, en onder genot van een schuimend pilsener het effect van dit handelen bespreken.
Nota bene, herhaald u deze handelingen wanneer het spel van het drinken van bier, in de ruimste zin des woords, wederom onderbroken wordt door laatstgenoemde spelbrekers.

Nog meer spelbrekers
Mocht het voorkomen dat, gedurende een borrel, bijvoorbeeld een oud lid van uw studentengroepering in slaap valt, omdat hij of zij niet meer gewend is om de voor de studenten gebruikelijke hoeveelheden pilsener te nuttigen, dan kan dit vervelende situaties opleveren. Zo is het buitengewoon ongepast, daar een dergelijk individu zich aan het geheel van samenkomst en onderhoud onttrekt. Men begeeft zich toch ook niet uitgebreid telefonerend, of ongeďnteresseerd met de jas aan, temidden van dit samenspel? Enfin, om de persoon in casu wederom bij het onderhoud te betrekken, of er op te wijzen dat hij of zij beter richting de slaapgelegenheid kan vertrekken, dient hij of zij wakker en dus aanspreekbaar te zijn. Dit kan problemen opleveren, gezien de grote hoeveelheden genuttigde pilsener. Een koolstofdioxidecilinder biedt uitkomst, daar het een hoop kabaal en een frisse bries te weeg kan brengen, hetgeen ten doel heeft de persoon aanspreekbaar te maken en wederom bij het borrelproces te betrekken.
Nota bene, kortstondig onderzoek heeft uitgewezen dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert.

Een knallende avond
Koolstofdioxide kan u ook een knallende avond opleveren. Wanneer u op de populaire webzijde youtube.com zoekt naar CO2, zult u, gelukkig, niet te veel geneuzel over klimaatveranderingen en zielige hongerige mensen te zien en te horen krijgen, maar veeleer uitdagende experimenten met koolstofdioxide in de vaste of vloeibare toestand. Door, bijvoorbeeld, vloeibare koolstofdioxide in een plastic cilinder op te slaan, en de cilinder te sluiten, om vervolgens de gesloten cilinder in een hoeveelheid water te gooien, kunt u een authentiek dieptebommetje creëren.

Het moge duidelijk zijn, koolstofdioxide(gas) is bij lange na niet het heidense goedje waar vele geitewollensokken dragende typetjes over spreken, maar een ware verrijking van het leven in het algemeen, en het studentenleven in het bijzonder. De hoop leeft dat u na het lezen van bovenstaande informatie, dan wel de genoemde informatiebronnen, het besef hebt van de ware schoonheid en toevoeging van koolstofdioxide(gas), en zodoende niet batende en ongecontroleerde uitstoot van koolstofdioxide(gas) uit de weg gaat, en bij elke uitademing beseft wat voor fraaie verrichtingen u had kunnen doen met dát beetje koolstofdioxidegas welke u zomaar de wijde wereld in hebt geholpen.

Disclaimer: Moresgenootschap Ius Sanctus, zoals gesteld in Artikel II van het (concept)Algemeen Reeglement des Moresgenootschaps Ius Sanctus, de leden van Moresgenootschap Ius Sanctus, zoals gesteld in Artikel III van het (concept)Algemeen Reeglement des Moresgenootschaps Ius Sanctus, de beherende entiteiten van deze webzijde, dan wel de op deze webzijde gepubliceerde informatie, en de auteur van dit artikel, dan wel de voor dit artikel gebruikte informatiebronnen, stellen zich niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor enigerlei kwetsende, aanstootgevende, compromitterende dan wel periculeuze informatie en gegevens, dan wel daaruit voortkomende handelingen van welke persoon dan ook.


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: