Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage Oudledenvereniging La Belle Epoque Algemene StudentenVereniging Taste Ius Sanctus Homepage
De Homepage van Ius Sanctus
Koning der Nederlanden Willem-Alexander
Leeden van Ius Sanctus, links naar hun homepages en e-mail adressen
Activiteiten van Ius Sanctus: Zeilen, Cantus...
Ook zo benieuwd wie er in de keldercommissie zit? Hier een overzicht van alle commissies
Een archief van alle nieuws items die op deze website hebben gestaan
Het Mores Masterplan in werking, zie hier de succesvolle resultaten
Laat hier een bericht achter en lees de berichten van anderen

Ius Sanctus Nieuws Archief


Algemene Voorwaarden Stadscantus Ius Sanctus

Sunday, 01 May 2016 door Kaper

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME EVENEMENT
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan door (of in samenwerking met) Stadscantus Ius Sanctus georganiseerde evenementen.
1 ARTIKEL 1 – DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de stadscantus van Moresgenootschap Ius Sanctus
1.2 Cantusreglement: het Cantusreglement waarin de regels en voorwaarden van de Deelnemers beschreven staan ten behoeve van de orde van het Evenement.
1.3 Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die zich door middel van het kopen een Ticket als Deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld.
1.4 Deelnemingskosten: de kosten die de Deelnemer aan de Organisatoren dient te vergoeden voor de deelname aan het Evenement. Die worden geïnd bij aankoop van het Ticket.
1.5 Deelnemingsovereenkomst: overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisatoren op grond waarvan de Deelnemer gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan het Evenement.
1.6 Deelnemingsvoorwaarden: het geheel van de Algemene Voorwaarden en het Cantusreglement.
1.7 Evenement: het door Moresgenootschap Ius Sanctus te houden evenementInschrijver: ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door de Organisatoren.
1.8 Inschrijver: degene die bezig is met het kopen van een Ticket.
1.9 Moresgenootschap Ius Sanctus: Moresgenootschap Ius Sanctus, gezeteld te Enschede, Nederland. Gelieerd aan Algemene Studenten Vereniging Taste, gezeteld te Enschede, Nederland, Oude Markt 24, geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 40076115.
1.10 Organisatoren: Moresgenootschap Ius Sanctus, al dan niet onder auspiciën van of in samenwerking met één of meer natuurlijke of rechtspersonen.
1.11 Ticket: het online ticket dat verstrekt wordt door Go-Tickets na aankoop.

2 ARTIKEL 2 - DEELNAME
2.1 Degene die wil deelnemen aan het Evenement, dient daarvoor een ticket te kopen. De Tickets zijn online beschikbaar via het Facebook evenement.
2.2 De Inschrijver garandeert de Organisatoren de juistheid van de tijdens het aankopen van een Ticket verstrekte gegevens en de bevoegdheid van de (vertegenwoordiger van de) Deelnemer tot ondertekening. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Inschrijver.
2.3 De Organisatoren nemen de door hen verkregen gegevens van Inschrijvers op in een daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geeft de Inschrijver toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens.
2.4 De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de inschrijving door de Organisatoren, waarna de Inschrijver Deelnemer wordt.
2.5 De Organisatoren behouden zich het recht voor de inschrijving te weigeren op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, faillissement of surseance van de Inschrijver, of in voorkomende gevallen zonder opgave van redenen. Voorts behouden de Organisatoren zich het recht voor om bij acceptatie van de inschrijving voorrang te verlenen aan leden van de medeorganiserende verenigingen/organisaties, mits hun lidmaatschap op voet van gelijkheid toegankelijk is voor ondernemingen uit alle lidstaten van de EU.
2.6 Indien de Inschrijver en/of Deelnemer klachten heeft over de dienstverlening door de Organisatoren, dient hij dit onverwijld en schriftelijk mee te delen aan de Organisatoren, zodat zij zo nodig en zo mogelijk de klacht kunnen verhelpen.

3 ARTIKEL 3 – ANNULERING
3.1 Een ingediende inschrijving kan niet eenzijdig door de Inschrijver worden ingetrokken of gewijzigd, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd door de Organisatoren. Indien een Inschrijver een inschrijving wenst te annuleren of te wijzigen, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek aan de Organisatoren dienen te worden gedaan. De Organisatoren kunnen een verzoek tot annulering of wijziging van de inschrijving inwilligen onder de voorwaarde dat door de Inschrijver in ieder geval de navolgende annuleringsvergoeding wordt voldaan, welke is gebaseerd op een vast percentage van de Deelnemingskosten: - bij annulering: 100% van de Deelnemingskosten.
3.2 Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden die buiten zijn risicosfeer liggen, hetwelk ter beoordeling voorligt aan de Organisatoren, niet deel kan nemen aan het Evenement, kunnen de Organisatoren de Deelnemingsovereenkomst op verzoek van de Deelnemer ontbinden. De Deelnemer is tevens vergoeding van alle kosten verschuldigd die de Organisatoren in verband met zijn inschrijving hebben gemaakt of nog moeten maken.
3.3 Op de vergoedingen genoemd onder artikel 3.1 en 3.2 zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.

4 ARTIKEL 4 – VOORBEHOUD WIJZIGINGEN
4.1 De Organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de in de Deelnemingsvoorwaarden vermelde data en tijden van het Evenement dan wel in zeer uitzonderlijke omstandigheden het concept van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade, hetwelk ter beoordeling voorligt aan de Organisatoren. De Organisatoren zullen de betreffende Deelnemer gemotiveerd in kennis stellen van de maatregelen en zullen zoveel als mogelijk in overleg met de Deelnemer tot eventuele maatregelen overgaan.
4.2 Wijzigingen van data, tijden als bedoeld onder artikel 4.1 geeft de Deelnemer niet het recht zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren. Artikel 3 is onverkort van toepassing.
4.3 Vindt het Evenement geen doorgang, dan worden de inschrijving, de Deelnemingsovereenkomst en een eventueel reeds gedane vaststelling van de standruimte als vervallen beschouwd en zullen de door de Deelnemer aan de Organisatoren gedane betalingen worden gerestitueerd en onder aftrek van de reeds voor de Organisatoren ontstane kosten terzake van het Evenement. Deze kosten worden geheel of gedeeltelijk over de Deelnemers omgeslagen. Deze restitutie zal plaatshebben binnen 60 (zegge: zestig) dagen nadat de Organisatoren het besluit hebben genomen het Evenement geen doorgang te doen vinden.

5 ARTIKEL 5 – TOEGANGSPRIJZEN EN -BEWIJZEN
5.1 Aan de Deelnemers wordt bij aankoop van een Ticket een PDF toegestuurd met het Ticket. Dit Ticket is de deelnemerskaart welke doorlopend toegang geeft tot het Evenement. Over het aantal te verstrekken deelnemerskaarten beslissen de Organisatoren.
5.2 Bij toegang tot het Evenement wordt gecontroleerd op leeftijd en krijgt ieder boven de 18 jaar oud een groen bandje en ieder onder de 18 jaar oud een rood bandje. Deze dienen te allen tijde tijdens het Evenement gedragen te worden en zonder het bandje wordt de Deelnemer de toegang tot het Evenement ontzegd of indien die Deelnemer al op het Evenement is wordt die Deelnemer van het Evenement verwijderd. De Organisatoren en de aanwezige ingehuurde beveiliging hebben het recht om een Deelnemer het bandje af nemen indien deze de (openbare) orde verstoord.
5.3 De minderjarige Deelnemers dienen aan een aparte biertafel te zitten waar geen alcohol geschonken wordt, maar andere, niet-alcoholische, dranken. Verzaking van de Deelnemers om aan de toegewezen tafels plaats te nemen, maar tussen de reguliere tafels, kan resulteren in verwijdering van het Evenement naar inziens van de Organisatoren of de aanwezig beveiliging.
5.4 De deelnemerskaarten, als bedoeld in artikel 5.1 en artikel 14.1, zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend worden aangevraagd voor en ter beschikking gesteld aan personen, die behoren tot het bedrijf of de organisatie van de Deelnemer dan wel aan door de Deelnemer ingeschakelde derden – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Organisatoren. De Deelnemer staat ervoor in dat de deelnemerskaarten uitsluitend conform de betreffende voorwaarden worden gebruikt.
5.5 Andere persoonlijke doorlopende toegangsbewijzen zullen verkrijgbaar zijn tegen betaling van een door de Organisatoren nader vast te stellen prijs. De Organisatoren kunnen bepalen dat de deelnemerskaarten en/of andere zogeheten ‘doorlopende’ toegangsbewijzen dienen te zijn voorzien van een gelijkende foto van de houder.

6 ARTIKEL 6 – EXPOSITIEPROGRAMMA EN DEELNEMERS
6.1 De Organisatoren hebben, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en zonder opgaaf van redenen, het recht goederen en diensten te weigeren of onmiddellijk van het Evenement te (doen) verwijderen, ook indien het goederen en diensten betreft als vermeld op het Inschrijvingsformulier. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
6.2 De Organisatoren zijn gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het Evenement en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van de Organisatoren. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen.

7 ARTIKEL 7 – BETALINGSVERPLICHTINGEN
7.1 De Deelnemer is de Deelnemingskosten verschuldigd. Betaling dient te geschieden op het moment van aankoop van het Ticket. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW, indien nog niet in de prijs inbegrepen zit.
7.2 De Organisatoren zijn gerechtigd betalingen van een Deelnemer eerst in mindering te brengen op diens nog openstaande schulden uit hoofde van eerdere Evenementen.

8 ARTIKEL 8 – GEBRUIK LOCATIE
8.1 De Deelnemer heeft uitsluitend toegang tot de locatie op de Oude Markt voor deelname tijdens het Evenement, tenzij daarover tussen de Deelnemer en de Organisatoren uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
8.2 De Deelnemer is verplicht de aanwijzingen van of namens de Organisatoren, van de Gemeente, de Brandweer en andere autoriteiten met betrekking tot het deelname aan het Evenement, stipt op te volgen.
8.3 De gangpaden dienen geheel vrij te worden gehouden gedurende het Evenement. De Organisatoren zijn bevoegd op kosten van de Deelnemer de gangpaden vrij te (doen) maken en houden.
8.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met de Organisatoren, is het de Deelnemer onder andere niet toegestaan om: a. activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de Organisatoren schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan het Evenement als zodanig, aan één of meer Deelnemers, bezoekers of groepen daarvan, dan wel aan derden; b. activiteiten te ontplooien waardoor de Organisatoren, Deelnemers en/of bezoekers schade dan wel hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm; c. activiteiten te ontplooien waardoor de eerlijke concurrentie wordt verstoord dan wel dreigt te worden verstoord; d. beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, (live) muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken waardoor (gemeten aan de rand van de stand) de grens van 75 decibel wordt bereikt, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatoren; e. veranderingen in of aan de Oude Markt aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, muren, plafonds, kolommen en dergelijke te plakken, verven, hakken, breken, boren, spijkeren of deze anderszins te beschadigen; f. goederen en diensten, die niet op het Inschrijvingsformulier met name zijn genoemd dan wel zijn geweigerd of verwijderd op last van de Organisatoren, aan te bieden of daarvoor reclame te maken; g. tijdens het Evenement goederen of diensten te verkopen tegen (nagenoeg) gelijktijdige afgifte van het verkochte goed of de dienst; h. onderdelen en toebehoren van tentoongestelde goederen in het Tentoonstellingsgebouw te verwisselen of te doen verwisselen; i. goederen en/of reclamemiddelen van welke aard ook, buiten de door hem ingenomen standruimte te plaatsen, aan te brengen of uit te reiken; j. gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stands; k. tijdens het Evenement op of rond de stand te exposeren met dan wel anderszins gebruik te maken van open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen, behoudens voorafgaande goedkeuring van de Organisatoren. Deze goedkeuring dient te worden aangevraagd conform de Deelnemingsvoorwaarden; l. licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen in het Tentoonstellingsgebouw aanwezig te hebben en/of open vuren te branden; m. dranken en/of eetwaren op de Oude Markt te (doen) brengen; in voorraad te houden; te verkopen en/of gratis te verstrekken en met inachtneming van de Gedragscode Alcoholverstrekking; n. loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogeheten ‘standwerk’ te verrichten. De Deelnemer dient in geval van loterijen en prijsvragen in ieder geval zelf zorg te dragen voor de vereiste vergunningen en toestemmingen en zich stipt te houden aan de geldende wettelijke en andere voorschriften; o. enquêtes onder bezoekers en Deelnemers aan het Evenement te houden of te doen houden anders dan binnen de eigen standruimte.
8.5 De uiteindelijke en beslissende beoordeling van deelname aan het Evenement door de Deelnemer ligt voor aan de Organisatoren.
8.6 Het is niet toegestaan tijdens het Evenement op de locatie te roken. Eventuele boetes bij overtreding van de Tabakswet door Deelnemers tijdens het Evenement komen voor rekening van de Deelnemer.

9 ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
9.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan om tijdens het Evenement enig goed te tonen, aan te bieden en/of te verkopen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. Onder ‘intellectuele eigendomsrechten’ wordt begrepen enig (aanvraag tot) octrooi, merkrecht, modelrecht, auteursrecht, knowhow of domeinnaam.
9.2 Op verzoek van de Organisatoren dient de Deelnemer binnen twee dagen na het verzoek aan te tonen dat hij niet handelt in strijd met andermans intellectuele eigendomsrechten. Indien de Deelnemer dit niet kan aantonen, zijn de Organisatoren bevoegd de betreffende goederen voor rekening en risico van de Deelnemer te verwijderen en overige noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen, onverminderd het bepaalde in artikel 14.
9.3 De Organisatoren zijn rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het Evenement. De Organisatoren kunnen het Deelnemers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.10 ARTIKEL 10 – CATALOGUS
10.1 Door of namens de Organisatoren kan een cantusbundel worden uitgegeven en/of een internetsite worden ingericht. De Organisatoren en de door hen aangestelde redactie zijn niet aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen of omissies in de catalogus en/of internetsite, tenzij sprake is van grove onachtzaamheid of opzet van deze partijen.

11 ARTIKEL 11 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Goederen, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich op de Oude Markt op de afgezette locatie voor rekening en risico van de Deelnemer. De Organisatoren belasten zich niet met het verzekeren van de goederen.
11.2 De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect en mentaal of fysiek, geleden door de Deelnemer, door houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van de Organisatoren.
11.3 De Deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, en/of van houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen wordt veroorzaakt.
11.4 De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor alle aanspraken, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen de Organisatoren zouden kunnen doen gelden.
11.5 De Organisatoren onthouden zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Deelnemers onderling of geschillen tussen Deelnemers en bezoekers.
11.6 Elke aansprakelijkheid van de Organisatoren is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van de Organisatoren wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van RAI is beperkt tot de door de Deelnemer op grond van diens inschrijving verschuldigde Deelnemingskosten.

12 ARTIKEL 12 – NIET- NAKOMING
12.1 De Organisatoren zijn bevoegd om tegen een Deelnemer, tegen houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling van de Deelnemingsvoorwaarden handelen of een door of namens de Organisatoren verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonodig op kosten van de Deelnemer voorzieningen en maatregelen te treffen, waaronder, doch niet beperkt tot: - het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de Deelnemingsovereenkomst zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is; en/of - de aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of (doorlopende) toegangsbewijzen te doen intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot het Evenement en/of het Tentoonstellingsgebouw met onmiddellijke ingang te ontzeggen; en/of - de goederen van de Deelnemer, zomede al hetgeen door de Deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden, op te slaan en zo nodig te vernietigen; en/of - de betrokken Deelnemer van deelneming aan verder te organiseren exposities uit te sluiten; en/of - ingeval van niet tijdige c.q. niet volledige betaling door de Deelnemer de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen over de geldvordering(en).
12.2 Een en ander laat het recht van de Organisatoren om volledige vergoeding van eventueel geleden en/of te lijden schade te vorderen onverlet.


13 ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
13.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Organisatoren zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
13.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere verwijzing naar of toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden van de Deelnemer, bijvoorbeeld op facturen.
13.3 Naast de Algemene Voorwaarden zijn de Specifieke Voorwaarden en het Accommodatiereglement van toepassing. Indien en voor zover de Specifieke Voorwaarden strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Specifieke Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.
13.4 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door de Organisatoren is ondertekend.
13.5 De Organisatoren behouden zich het recht voor de Deelnemingsvoorwaarden, waaronder uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden, tussentijds te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de Organisatoren. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de dag van deponeren bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
13.6 De Deelnemer verklaart zich bij voorbaat akkoord met tussentijdse wijziging van de Deelnemingsvoorwaarden, ongeacht de vraag of de gewijzigde Deelnemingsvoorwaarden hem overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter hand zijn gesteld of langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld. Mocht de Deelnemer niet gebonden willen zijn aan de gewijzigde Deelnemingsvoorwaarden, dan dient hij dit kenbaar te maken binnen vijf (5) werkdagen na het moment dat hij hiervan kennisneemt, doch in ieder geval binnen drie (3) maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde Deelnemingsvoorwaarden. Een beroep op deze bepaling geldt als ontbindende voorwaarde voor de alsdan bestaande Overeenkomst(en), tenzij de Organisatoren uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaren. Iedere aansprakelijkheid van Stadscantus Ius Sanctus voor de schade die de Deelnemer hierdoor lijdt, is uitgesloten.

14 ARTIKEL 14 – GESCHILLEN
14.1 Op de Deelnemingsvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisatoren enerzijds en de Deelnemer en/of Inschrijver anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Deelnemingsvoorwaarden of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Het zijn de Organisatoren voornomen om tijdens het Evenement straffen op te leggen die de Deelnemer dient te aanvaarden. De straffen zijn beperkt enkel door het Nederlands recht. Indien partijen niet slagen in het geschil langs minnelijke weg te beëindigen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.3 Voor alle aanzeggingen en dergelijke, die de Organisatoren in verband met (de uitvoering van) de Deelnemingsvoorwaarden mochten willen doen, kiezen de Deelnemers bij voortduring woonplaats ten plaats van zeteling van de Organisatoren, te Enschede, Nederland.

15 ARTIKEL 15 – RESTBEPALING
15.1 In alle gevallen waarin de Deelnemingsvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslissen de Organisatoren.
15.2 De Nederlandse tekst van de Deelnemingsvoorwaarden is beslissend.
15.3 De Algemene Voorwaarden voor deelneming aan het door (of in samenwerking met) de Organisatoren georganiseerde Evenement zijn inzichtbaar op http://ius.org/nieuws.php?action=fullnews&id=961, per mail verkrijgbaar door te mailen naar griffier@ius.org en inzichtbaar bij de Griffier van Moresgenootschap Ius Sanctus, woonachtig op De Heurne 10a, 7511GX, Enschede, Nederland.


Zoek in het Ius Sanctus Nieuws Archief: